146
تدابیر شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی برای عبور از تحریم‌ها. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با شفاف‌سازی، تحمل اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌ها افزایش می‌یابد و می‌توان از تحریم‌ها عبور کرد.


477
تقی‌زاده حوزۀ صنعت و بخش انرژی، نفت و گاز را از مهم‌ترین اهداف این تحریم‌ها برشمرد و گفت: می‌خواهند با جلوگیری یا محدودسازی صادرات و واردات به اقتصاد ایران ضربه وارد کنند.


681
عصر اعتبار- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با شفاف‌سازی، تحمل اقتصاد ایران در ...


102
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: یکی دیگر از ابزار‌های عبور از تله تحریم‌ها، دستیابی به فن‌آوری‌های نوین در حوزۀ انرژی است.


678
وی با برشمردن راه‌هایی برای عبور از تلۀ تحریم‌ها گفت: یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد، ازمیان‌برداشتن موانع تولید و کسب و کار است.


560
... صندوق بازنشستگی ... تدابیر شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی برای عبور از تحریم‌ها;


663
... و صندوق‌های‌ بازنشستگی ... شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی برای عبور از تحریم‌ها;


601
آریا بانو - مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با شفاف سازی، تحمل اقتصاد ایران در مقابل تحریم ها افزایش می یابد و می توان از تحریم ها عبور کرد.