233
ایرنا/ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: براساس تایید هیات امنای این سازمان ...


135
زاهدان - ایرنا - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: براساس تایید هیات امنای این ...


436
ایرنا - مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی 98 ...


206
بودجه امسال تامین اجتماعی 98 هزار و 672 میلیارد تومان است بودجه امسال تامین اجتماعی 98 ...


966
... بودجه امسال تأمین اجتماعی 98 ... 98 هزار میلیارد تومان ... و بودجه عمومی است ...


531
زاهدان - ایرنا - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: میزان حقوق مستمری بگیران این ...


199
بودجه تامین اجتماعی 98 هزار و 672 ... و 672 میلیارد تومان است ... بودجه امسال تامین ...


231
به گفته وی بودجه امسال سازمان 98 هزار و 672 ... هزار میلیارد تومان ... تامین اجتماعی است. ...