152
ایرنا/ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: براساس تایید هیات امنای این سازمان ...


697
زاهدان - ایرنا - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: براساس تایید هیات امنای این ...


860
ایرنا - مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی 98 ...


34
بودجه امسال تامین اجتماعی 98 هزار و 672 میلیارد تومان است بودجه امسال تامین اجتماعی 98 ...


514
... بودجه امسال تأمین اجتماعی 98 ... 98 هزار میلیارد تومان ... و بودجه عمومی است ...


433
زاهدان - ایرنا - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: میزان حقوق مستمری بگیران این ...


851
بودجه تامین اجتماعی 98 هزار و 672 ... و 672 میلیارد تومان است ... بودجه امسال تامین ...


602
به گفته وی بودجه امسال سازمان 98 هزار و 672 ... هزار میلیارد تومان ... تامین اجتماعی است. ...