342
ساعت 24-اپل به طور کامل دسترسی کاربران ایرانی به اپ استور را بست.