797
انفجار گاز در خانه ای در خیابان کارگر جنوبی زن میانسال را مجروح کرد.


615
انفجار در منزل مسکونی در خیابان کارگر/ پنجره آشپزخانه به سه خیابان آنطرف تر پرتاب شد


44
انفجار در منزل مسکونی در خیابان کارگر/ پنجره آشپزخانه به سه خیابان آنطرف تر پرتاب شد


702
انفجار در منزل مسکونی در خیابان کارگر/ پنجره آشپزخانه به سه خیابان آنطرف‌تر پرتاب ...


758
انفجار منزل مسکونی در ... منزل در خیابان کارگر ... که پنجره آشپزخانه به سه ...


901
... مسکونی در خیابان کارگر ... انفجار منزل در خیابان ... به سه خیابان آنطرف‌تر ...


499
... به انفجار منزل در خیابان ... کارگر/ پنجره آشپزخانه به سه خیابان آنطرف‌تر پرتاب شد:


753
... مسکونی در خیابان‌کارگر. ... که پنجره آشپزخانه به سه ... انفجار منزل مسکونی در ...