799
انتشار تمامی قرارداد‌های بالای ۲۵۰ میلیون تومان در سامانه شفافیت شهرداری معاون ...


148
انتشار تمامی ... مربوط به قرارداد‌های ۲۵۰ میلیون تومان در سامانه شفافیت ...


129
معاون شهردار تهران از انتشار اطلاعات مربوط به قرارداد‌های ۲۵۰ میلیون تومان در ...


906
انتشار تمامی قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان ... تومان در سامانه شفافیت ...


611
... تومان در سامانه شفافیت ... های شهروندان از شهرداری ... قرارداد بالای 250 میلیون ...


445
انتشار تمامی قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در ... در سامانه شفافیت شهرداری ...


727
انتشار تمام قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در شهرداری تهران معاون برنامه ...


536
... شفافیت، در فاز اول تمامی ... میلیون تومان در سامانه ... های شهروندان از شهرداری ...


376
انتشار تمام قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در شهرداری تهران معاون برنامه‌ریزی ...


575
انتشار تمامی قراردادهای بالای 250 میلیون تومان در ... تومان در سامانه شفافیت ...


173
انتشار تمامی قرارداد‌های بالای ۲۵۰ میلیون تومان در ... در سامانه شفافیت شهرداری.