800
انتشار تمامی قرارداد‌های بالای ۲۵۰ میلیون تومان در سامانه شفافیت شهرداری معاون ...


609
انتشار تمامی ... مربوط به قرارداد‌های ۲۵۰ میلیون تومان در سامانه شفافیت ...


589
معاون شهردار تهران از انتشار اطلاعات مربوط به قرارداد‌های ۲۵۰ میلیون تومان در ...


309
انتشار تمامی قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان ... تومان در سامانه شفافیت ...


537
... تومان در سامانه شفافیت ... های شهروندان از شهرداری ... قرارداد بالای 250 میلیون ...


617
انتشار تمامی قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در ... در سامانه شفافیت شهرداری ...


753
انتشار تمام قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در شهرداری تهران معاون برنامه ...


338
... شفافیت، در فاز اول تمامی ... میلیون تومان در سامانه ... های شهروندان از شهرداری ...


412
انتشار تمام قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در شهرداری تهران معاون برنامه‌ریزی ...


366
انتشار تمامی قراردادهای بالای 250 میلیون تومان در ... تومان در سامانه شفافیت ...


723
انتشار تمامی قرارداد‌های بالای ۲۵۰ میلیون تومان در ... در سامانه شفافیت شهرداری.