16
انتشار تمامی قرارداد‌های بالای ۲۵۰ میلیون تومان در سامانه شفافیت شهرداری معاون ...


72
انتشار تمامی ... مربوط به قرارداد‌های ۲۵۰ میلیون تومان در سامانه شفافیت ...


846
معاون شهردار تهران از انتشار اطلاعات مربوط به قرارداد‌های ۲۵۰ میلیون تومان در ...


859
انتشار تمامی قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان ... تومان در سامانه شفافیت ...


411
... تومان در سامانه شفافیت ... های شهروندان از شهرداری ... قرارداد بالای 250 میلیون ...


495
انتشار تمامی قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در ... در سامانه شفافیت شهرداری ...


513
انتشار تمام قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در شهرداری تهران معاون برنامه ...


568
... شفافیت، در فاز اول تمامی ... میلیون تومان در سامانه ... های شهروندان از شهرداری ...


949
انتشار تمام قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در شهرداری تهران معاون برنامه‌ریزی ...


198
انتشار تمامی قراردادهای بالای 250 میلیون تومان در ... تومان در سامانه شفافیت ...


312
انتشار تمامی قرارداد‌های بالای ۲۵۰ میلیون تومان در ... در سامانه شفافیت شهرداری.