392
غلامعلی حدادعادل گفت: دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی همواره این بوده است که از تقلید ...


135
غلامعلی حدادعادل مطرح کرد؛انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ...


775
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی; ... اقتباس ...


632
... اقتباس کورکورانه از علوم انسانی غربی جای خود را به یک انتخاب آگاهانه بدهد. * در ... در ...


185
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی; ... اقتباس ...


780
... که در قضیۀ علوم انسانی ... انتخاب آگاهانه به ... اقتباس کورکورانه از علوم ...


97
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی... مسئله مهم دیگر ...


787
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی. درس اقتصاد ایران ...


174
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای ...


858
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


832
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی تسلیت رئیس‌جمهور ...


857
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


879
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


683
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


500
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی. ... انتخاب رشته در ...


172
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی - شبکه علمی ثریا


743
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی تسلیت رئیس‌جمهور ...


828
... انتخاب رشته ... آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه؛ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


406
... انتخاب رشته ... آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه؛ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


740
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی شعری ...