440
غلامعلی حدادعادل گفت: دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی همواره این بوده است که از تقلید ...


438
غلامعلی حدادعادل مطرح کرد؛انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ...


805
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی; ... اقتباس ...


867
... اقتباس کورکورانه از علوم انسانی غربی جای خود را به یک انتخاب آگاهانه بدهد. * در ... در ...


628
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی; ... اقتباس ...


993
... که در قضیۀ علوم انسانی ... انتخاب آگاهانه به ... اقتباس کورکورانه از علوم ...


959
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی... مسئله مهم دیگر ...


427
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی. درس اقتصاد ایران ...


836
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای ...


598
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


874
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی تسلیت رئیس‌جمهور ...


405
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


453
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


267
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


614
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی. ... انتخاب رشته در ...


282
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی - شبکه علمی ثریا


972
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی تسلیت رئیس‌جمهور ...


579
... انتخاب رشته ... آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه؛ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


490
... انتخاب رشته ... آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه؛ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


772
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی شعری ...