917
غلامعلی حدادعادل گفت: دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی همواره این بوده است که از تقلید ...


372
غلامعلی حدادعادل مطرح کرد؛انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ...


388
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی; ... اقتباس ...


596
... اقتباس کورکورانه از علوم انسانی غربی جای خود را به یک انتخاب آگاهانه بدهد. * در ... در ...


908
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی; ... اقتباس ...


498
... که در قضیۀ علوم انسانی ... انتخاب آگاهانه به ... اقتباس کورکورانه از علوم ...


857
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی... مسئله مهم دیگر ...


985
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی. درس اقتصاد ایران ...


354
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای ...


645
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


295
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی تسلیت رئیس‌جمهور ...


800
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


146
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


786
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


938
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی. ... انتخاب رشته در ...


996
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی - شبکه علمی ثریا


313
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی تسلیت رئیس‌جمهور ...


51
... انتخاب رشته ... آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه؛ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


496
... انتخاب رشته ... آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه؛ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


144
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی شعری ...