838
غلامعلی حدادعادل گفت: دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی همواره این بوده است که از تقلید ...


536
غلامعلی حدادعادل مطرح کرد؛انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ...


844
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی; ... اقتباس ...


129
... اقتباس کورکورانه از علوم انسانی غربی جای خود را به یک انتخاب آگاهانه بدهد. * در ... در ...


746
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی; ... اقتباس ...


376
... که در قضیۀ علوم انسانی ... انتخاب آگاهانه به ... اقتباس کورکورانه از علوم ...


754
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی... مسئله مهم دیگر ...


795
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی. درس اقتصاد ایران ...


159
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای ...


775
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


498
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی تسلیت رئیس‌جمهور ...


403
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


332
... اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری درعلوم انسانی انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه ...


372
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


367
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در علوم انسانی. ... انتخاب رشته در ...


781
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی - شبکه علمی ثریا


248
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی تسلیت رئیس‌جمهور ...


404
... انتخاب رشته ... آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه؛ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


494
... انتخاب رشته ... آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه؛ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی.


45
انتخاب آگاهانه بجای اقتباس کورکورانه/ دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی شعری ...