860
امسال؛ یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب از آب دریاچه ارومیه بخار می شود! مدیرکل مدیریت ...


842
امسال؛ یک میلیارد و 200 میلیون متر‌مکعب از آب دریاچه ارومیه بخار می شود!


169
... میزان یک میلیارد و 200 میلیون ... ۲ میلیارد متر مکعب آب ... دریاچه ارومیه پس از ...


610
... یک میلیارد و 200 میلیون ... 32 میلیارد متر مکعب آب ... می شود. دریاچه ارومیه از ...


969
امسال؛ یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب از آب دریاچه ارومیه بخار ... و 200 میلیون متر مکعب ...


983
... یک میلیارد و 200 میلیون ... 2 میلیارد متر مکعب آب ... می‌شود. دریاچه ارومیه از ...


218
امسال؛ یک میلیارد و ۲۰۰ ... و ۲۰۰ میلیون متر‌مکعب از آب دریاچه ارومیه بخار می ...


803
... یک میلیارد و 200 میلیون متر ... 2 میلیارد متر مکعب آب ... می‌شود. دریاچه ارومیه از ...


525
... آب دریاچه ارومیه به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر ... ارومیه تبخیر می‌شود ...


534
۱٫۵ میلیارد متر مکعب آب از ... دریاچه ارومیه می‌گوید حدود یک میلیارد و ۵۷۱ میلیون ...


431
کاهش ۴۰ میلیون متر مکعب از حجم دریاچه ... به رقم یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون ... می‌شود) کلیک ...


354
... و ۳۰۰ میلیون متر مکعب ... ٩۳ درصد از آب دریاچه ارومیه خشک ... آماده می‌شود


58
... من را کتک می زد; امسال؛ یک میلیارد و 200 میلیون متر‌مکعب از آب دریاچه ارومیه بخار می ...


8
همشهری آنلاین: مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه ...


331
... امسال نزدیک‌تر می‌شود ... یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ... از دریاچه ارومیه به ...


423
۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب برای احیای دریاچه ارومیه نیاز است خبرگزاری تسنیم ...


216
رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از رهاسازی ۱۲ میلیون مترمکعب آب با ... می شود ...


849
... یک میلیارد متر مکعب آب از ... دریاچه ارومیه منتهی می‌شد، حدود ۵ و نیم میلیون متر مکعب ...


655
احیای دریاچه ارومیه از ... عراق می‌رود و حدود یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب ...


296
... 200 میلیون متر مکعب از آب دریاچه ارومیه بخار می شود! امسال؛ یک میلیارد و 200 میلیون متر ...