169
با توجه به اقبال بعضی از دوستان به مقوله ی شاعری و همینطور با نظر به این موضوع که در ...