586
رئیس جمهور آمریکا در توئیتی مدعی شد اگر تبانی‌ای با روس‌ها بوده از سوی ستاد ...