892
نوربخش از افتتاح 50 پروژه بیمه‌ای و درمانی در 22 استان با هزینه 250 میلیارد تومان در هفته جاری خبر داد.


731
نوربخش از افتتاح ۵۰ پروژه بیمه‌ای و درمانی در ۲۲ استان با هزینه ۲۵۰ میلیارد تومان در ...


305
... بیمه‌ای و درمانی در ۲۲ ... در ۸ استان حذف دفترچه ... افتتاح 50 پروژه با هزینه ...


332
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افتتاح ۵۰ پروژه در ۲۲ استان با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در هفته تامین اجتماعی خبر داد.


367
بانک و رسانه : مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افتتاح ۵۰ پروژه در ۲۲ استان با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در هفته تامین اجتماعی خبر داد.


557
افتتاح ۵۰ پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در هفته تأمین اجتماعی/ برنامه ...


12
... ۵۰ پروژه در ۲۲ استان با ... حذف شده و در هشت استان ... با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰ ...


322
پول‌نیوز-مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افتتاح ۵۰ پروژه در ۲۲ استان با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در هفته تامین اجتماعی خبر داد.


9
افتتاح می‌شود و همچنین نوسازی و بازسازی برخی از مراکز نیز انجام شده است. وی افزود: در این هفته ۵۰ پروژه بیمه ای و درمانی در ۲۲ استان کشور افتتاح می شود و هزینه این پروژه ها ۲۵۰ میلیارد تومان است.


752
... ۵۰ پروژه در ۲۲ استان با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ... حذف شده و در هشت استان ...


290
افتتاح ۵۰ پروژه بیمه‌ای و درمانی در ۲۲ استان با هزینه ۲۵۰ ... پروژه بیمه ای و درمانی در ...


186
افتتاح ۵۰ پروژه بیمه‌ای و درمانی در ۲۲ استان با هزینه ۲۵۰ میلیارد تومانی/حذف دفترچه ...


56
... ۵۰ پروژه بیمه ای و درمانی در ۲۲ استان کشور افتتاح می شود و هزینه این پروژه ها ۲۵۰ ...


210
افتتاح ۵۰ پروژه با هزینه ... در ۲۲ استان با هزینه‌ای ... حذف شده و در هشت استان ...


474
... ۵۰ پروژه بیمه ای و درمانی در ۲۲ استان کشور افتتاح می شود و هزینه این پروژه ها ۲۵۰ ...