785
فرم ثبت نام در باشگاه مدیران ایران و عضویت یکساله.


134
در این مطلب به مفهوم تحول سازمانی پرداخته شده است. تحول سازمان فرآیندی است که توجه خود ...