649
یک شرکت تولیدی وابسته به صنایع خودرو، واقع در جاده مخصوص کرج جهت تکمیل کادر پرسنلی ...


413
مدیریت منابع انسانی شرکت نفت قطر، مراحل استخدام را با توجه به نیاز ها و شرح وظایف ...