73
خبرگزاری میزان- سفیر پیشین ایران در ژاپن و سوئد گفت: کره جنوبی و ژاپن به جهت حضور پایگاه های نظامی آمریکا در کشورشان و نیز همسایگی با کره شمالی به نحوی اختیارشان دست آمریکاست؛ کره جنوبی در مواجهه با ایران هر تصمیمی هم داشته باشد آن را علنا ابراز نمی کند.


355
سفیر پیشین ایران در ژاپن و سوئد گفت: کره جنوبی و ژاپن به جهت حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورشان و نیز همسایگی با کره شمالی به‌نحوی اختیارشان دست آمریکاست؛ کره جنوبی در مواجهه با ایران هر تصمیمی هم داشته باشد آن را علنا ابراز نمی کند.


445
سفیر پیشین ایران در ژاپن و سوئد تصریح کرد: کشوری مانند کره جنوبی چون به تنهایی قدرت ایستادگی در مقابل آمریکا را ندارند و رگ حیاتش به‌دست آمریکاست تا حد قابل ملاحظه‌ای با …


491
... کره جنوبی و ژاپن ... آن را علنا ابراز نمی کند ... تصمیماتش را درباره ایران ...


512
سفیر پیشین ایران در ژاپن و سوئد گفت: کره جنوبی و ژاپن به جهت حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورشان و نیز همسایگی با کره شمالی به‌نحوی اختیارشان دست آمریکاست؛ کره جنوبی در مواجهه با ایران هر تصمیمی هم داشته باشد آن را علنا ابراز نمی‌کند.


532
... تصمیماتش را درباره ایران ... اختیار کره‌جنوبی و ژاپن دست آمریکاست/ کره تصمیماتش را ...


408
اختیار کره‌جنوبی و ژاپن دست آمریکاست/ کره تصمیماتش را درباره ایران علنی ابراز نمی ...


317
سفیر پیشین ایران در ژاپن و سوئد گفت: کره جنوبی و ژاپن به جهت حضور پایگاه‌های نظامی ...