985
با گذشت پنج روز از این نامه امیدواریم تا اوایل آذر ماه حکم وی صادر شود.


9
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون، از زمان ارسال نامه معرفی ...


771
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون، از زمان ارسال نامه معرفی ...


133
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون، از زمان ارسال نامه معرفی شهردار منتخب تهران به وزارت کشور 10 روز برای صدور حکم وی توسط وزیر کشور فرصت وجود دارد، گفت: پنج روز از ارسال این نامه می‌گذرد و امیدواریم تا اوایل آذر ماه حکم وی صادر شود.


267
احتمال صدور حکم شهردار تهران تا اوایل آذر ماه - رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره ...


155
احتمال صدور حکم شهردار ... تا اوایل آذر ماه حکم ... صدور حکم شهردار تهران تا ...


958
اقتصاد ایران: رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون، از زمان ارسال نامه معرفی شهردار منتخب تهران به وزارت کشور 10 روز برای صدور حکم وی توسط وزیر کشور فرصت وجود دارد، گفت: پنج روز از ارسال این نامه می گذرد و امیدواریم تا اوایل آذر ماه حکم وی صادر شود.


163
پیروز حناچی با پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران و ... پول صادرات نفتی تا ... احتمال می ...