382
با گذشت پنج روز از این نامه امیدواریم تا اوایل آذر ماه حکم وی صادر شود.


486
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون، از زمان ارسال نامه معرفی ...


405
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون، از زمان ارسال نامه معرفی ...


59
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون، از زمان ارسال نامه معرفی شهردار منتخب تهران به وزارت کشور 10 روز برای صدور حکم وی توسط وزیر کشور فرصت وجود دارد، گفت: پنج روز از ارسال این نامه می‌گذرد و امیدواریم تا اوایل آذر ماه حکم وی صادر شود.


806
احتمال صدور حکم شهردار تهران تا اوایل آذر ماه - رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره ...


588
احتمال صدور حکم شهردار ... تا اوایل آذر ماه حکم ... صدور حکم شهردار تهران تا ...


170
اقتصاد ایران: رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون، از زمان ارسال نامه معرفی شهردار منتخب تهران به وزارت کشور 10 روز برای صدور حکم وی توسط وزیر کشور فرصت وجود دارد، گفت: پنج روز از ارسال این نامه می گذرد و امیدواریم تا اوایل آذر ماه حکم وی صادر شود.


326
پیروز حناچی با پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران و ... پول صادرات نفتی تا ... احتمال می ...