868
گفتنی است با اینکه اداعا‌هایی مبنی بر عدم نظارت وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی دیگر مطرح می‌شود، گزارشات نشان می‌دهد که سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر نظارت بر روند تولید حتی در پیش فروش اخیر گروه سایپا و کلیه مراحل فروش هم نظارت داشته است.


306
دبیر انجمن خودروسازان ... تولید و صنعت کشاورزی بانک انرژی اقتصاد ایران اقتصاد جهان ...


474
اتهام نقص عمدی خودرو از سوی خودروسازان بی پایه و ... علاوه بر نظارت بر روند تولید ...


221
اتهام نقص عمدی خودرو از سوی ... بی پایه و اساس است/ نظارت مستمر سازمان بازرسی بر روند ...


958
اتهام نقص عمدی خودرو از سوی خودروسازان بی پایه و اساس است/ نظارت مستمر سازمان بازرسی ...


940
اتهام نقص عمدی خودرو از سوی خودروسازان بی پایه و اساس است/ نظارت مستمر سازمان بازرسی ...


591
اتهام نقص عمدی خودرو از سوی خودروسازان بی پایه و اساس است/ نظارت مستمر سازمان بازرسی ...


989
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت مانند سال 96 مثبت خواهد ماند و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت 5.8تا 6 …