346
شما حال و روز امروز دنیا با رهبری انگلیس و‌امریکا رو ببینید، دستتون میاد که در جنگ ...


140
روابط،تعاملات و اشتراکات فرهنگی ایران و هند، به بیش از سه هزار سال قبل و مهاجرت ...


696
ایده به تنهایی ارزشی ندارد ، چیزی که به ایده ارزش می دهد ، اجرا کردن آن است . هنر ...