529
سه ایالتی که باعث پیروزی ترامپ در ۲۰۱۶ شدند، دو سال بعد در انتخابات میان دوره‌ای به ...