714
استارت خودرو نمونه یک موتور الکتریکی موتورهای ac. موتورهای القایی ac عمومی‌ترین ...


691
موتور دیزل گونه‌ای موتور درون‌سوز است که در آن از چرخه دیزل برای ایجاد حرکت استفاده ...