350
فعالان سیاسی کردستان عراق: ایران با اتکا به توانمندی خود بر تحریم ها غلبه می کند


970
پس از خداحافظی14 استاندار از وزارت کشور این بار مرحله معرفی استانداران به هیات دولت و انتخاب آنان از سوی دولت آغاز شد.